Firma ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt w ramach
poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.03.03-24-0029/16-00
Nazwa projektu: Promocja produktów firmy Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. na wybranych perspektywicznych rynkach eksportowych.

Cele projektu: umocnienie rozpoznawalności marki produktów firmy ZARYS na wybranych rynkach (m.in. RPA I ZEA), a w konsekwencji wzrost jej pozycji konkurencyjnej

Planowane efekty: zawarte nowe kontrakty handlowe, wzrost przychodów tytułem eksportu

Wartość projektu: 1.230.000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 500.000,00 zł PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

DOTACJE NA INNOWACJE
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Firma ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt w ramach
Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.06.01.00-24-104/13-00
Nazwa projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie ZARYS

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGOFirma ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. realizuje projekt w ramach
poddziałania 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji
działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki
osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Umowa o dofinansowanie nr: POIG.06.05.02-00-424/13-00
Nazwa projektu: Promocja produktów firmy Zarys na rynkach międzynarodowych

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO