Kontakt - infolinia

ZARYS International Group
sp. z o.o. sp.k.

ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Polska

Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe - materiały poligraficzne i gadżety reklamowe

 

 1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul.Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, NIP: 648-19-97-718, REGON: 273295877, KRS: 0000540772


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja materiałów poligraficznych i gadżetów reklamowych na targi MEDICA 2017 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand”.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy w formie elektronicznej (np. PDF, CDR, TIFF) niezbędnych danych do wykonania materiałów poligraficznych i gadżetów reklamowych. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały poligraficzne do Siedziby Firmy w Zabrzu.

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

 1. Zakres zamówienia obejmuje realizację usług poligraficznych i gadżetów reklamowych związanych z umiędzynarodowieniem przedsiębiorcy na wybranych rynkach zagranicznych, które obejmują:
 2. Wydruk zbiorczego katalogu produktów marki ZARYS „Catalogue 2018”
  (Basic Medical Devices; Surgical Sets, Drapes and Gowns; Medical Clothing; Medical Gloves; Dressings)
  Specyfikacja katalogu:
  - format 210x297 mm - A4 (pion)
  - ilość sztuk: 500 sztuk
  - ilość stron: 136 (132+4)
  - papier kreda mat: okładka 300 gramatura, środek 170 gramatura
  - druk: offsetowy (wszystkie strony zadrukowane)
  - opcje dodatkowe: klejenie grzbietu (klej topliwy poliuretanowy PUR)
  - uszlachetnienia: okładka 1+0 folia matowa na całości i 1+0 lakier UV wybiórczy (punktowy)
  - pakowanie w mniejsze paczki po 25 sztuk
 3. Wydruk folderu ZARYS
  Specyfikacja folderu:
  - format 420x297 mm - A3 składane do A4
  - ilość sztuk: 400 sztuk
  - papier kreda mat 300 gramatura
  - druk: offsetowy (zadruk 4+4)
  - opcje dodatkowe: złożenie folderu do formatu A4
  - uszlachetnienia: 1+0 folia matowa na całości i 1+0 lakier UV wybiórczy (punktowy)
  - pakowanie w mniejsze paczki po 25 sztuk
 4. Wydruk ulotki ZARYS
  Specyfikacja folderu:
  - format 210x297 mm - A4 (pion)
  - ilość sztuk: 400 sztuk
  - papier kreda mat 300 gramatura
  - druk: offsetowy (zadruk 4+4)
 5. Wydruk wizytówek ZARYS

Specyfikacja wizytówek:
- format 85x55 mm (poziom)
- ilość sztuk: 300 sztuk (3 wzory po 100 sztuk)
- papier kreda mat 350 gramatura
- druk: cyfrowy (zadruk 4+0)
- uszlachetnienia: 1+1 folia soft touch

 1. Wydruk naklejek ZARYS

Specyfikacja naklejek:
- format 80x40 mm (poziom)
- ilość sztuk: 200 sztuk
- folia błyszcząca
- druk: cyfrowy (zadruk 4+0)

 1. Wydruk opakowań ZARYS (próbniki)

Specyfikacja opakowań

- wykonanie wykrojnika (załącznik: wykrojnik_1.pdf) projekt wykrojnika przygotowany w skali 1:1
- papier kreda mat, 350 gramatura

- druk: cyfrowy (zadruk 4+0)
- ilość sztuk: 230 sztuk (2 projekty nadruku: 1 projekt – 115 sztuk, 2 projekt – 115 sztuk)
- uszlachetnienia: brak

- wydruk opakowań + wycięcie z wykrojnika

 1. Długopisy metalowe z logo ZARYS

Specyfikacja długopisów

- długopis metalowy „FIT”
- ilość sztuk: 200 sztuk

- kolor długopisu: F-24 lub F-10A
- grawer jednostronny: logo ZARYS + www.zarys.com

- pakowane po 50 sztuk

 1. Torby bawełniane z nadrukiem firmowym

Specyfikacja toreb

- kolor granatowy i ecru (kremowy)

- gramatura torby: 140 gramatura (+/- 5 gram)

- 200 sztuk (100 sztuk granatowych i 100 sztuk ecru)
- wielkość torby: 41x37 cm - proporcje pionowe (zamawiający dopuszcza różnicę wymiarów do 5 cm z każdej strony)

- długie uszy

- nadruk jednostronny, 1 kolor nadruk, wielkość nadruku 210x297 mm (format A4)

- torba granatowa: nadruk biały, torba ecru: nadruk granatowy

 1. Torby papierowe z nadrukiem firmowym

Specyfikacja toreb

- kolor biały

- torba papierowa z uchwytem skręcanym

- papier Kraft gładki lub prążkowany

- wielkość: 25 x 11 x 32 cm

- ilość sztuk: 200 sztuk

- nadruk jednostronny: logo ZARYS (1 kolor PANTONE)

10.  Notes spiralowany

Specyfikacja notesu

- format: A6 pion (105 x 148 mm)

- ilość kart z okładką: 2 + 100 sztuk

- okładka - papier kreda mat, 350 gramatura, zadruk jednostronny 4+0

- środek - papier offsetowy, 90 gramatura, zadruk jednostronny 4+0
- spirala biała po dłuższym boku

- ilość sztuk: 100 sztuk

- uszlachetnienia: brak

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Dostarczenie materiałów poligraficznych i gadżetów do Siedziby Firmy ZARYS.
 3. Okres realizacji zamówienia powinien być nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, jednak nie później niż do 10 listopada 2017 roku.
 4. Wynagrodzenie płatne po wykonaniu zlecenia.

  1. IV.          KRYTERIA FORMALNE
  2. Udokumentowanie (KRS, CEIDG) prowadzenia nieprzerwanej od co najmniej pięciu lat działalności gospodarczej.
  3. Udokumentowanie nawiązanej współpracy z co najmniej trzema podmiotami gospodarczymi (przedstawienie wykonanych na zlecenie innych firm materiałów poligraficznych - co najmniej 3 realizacje: wizytówka, katalog, torby bawełniane itp.)
  4. Wydrukowane realizacje należy dostarczyć do Siedziby Firmy równolegle ze złożeniem oferty.
  5. Brak powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania polegające na:
 1. Oferent z chwilą złożenia ofert powinien posiadać udokumentowane doświadczenie i praktykę w realizacji usług poligraficznych obejmujące co najmniej:

a)    Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)    Posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

c)    Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)    Pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. V.    KRYTERIA WYBORU
  1. Rozpatrywane będą jedynie oferty spełniające kryteria formalne.
  2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Sposób wyliczania punktów

Cena

50

Cena oferty najtańszej
------------------------------- x 50 = liczba punktów
Cena oferty badanej

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

Termin dostawy zamówienia

25

0 pkt. - w terminie do 10.11.2017

25 pkt. - w terminie do 6.11.2017

 

Maksymalny termin realizacji dostawy zamówienia 10.11.2017.

Oferty nie spełniające powyższego warunku automatycznie ulegają odrzuceniu.

Termin płatności

25

0 pkt. - płatność do 7 dni od dostarczenia zamówienia

10 pkt. - płatność do 21 dni od dostarczenia zamówienia

25 pkt. - płatność powyżej 21 dni od dostarczenia zamówienia

Łączna maksymalna liczba punktów

100

Suma punktów za cenę, jakość i terminy realizacji zamówienia i płatności.

 

 

 1. VI.          OFERTA
  1. Wymagania podstawowe:
   1.                                           i.    Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania
   2. Cena:
    1.                                           i.    Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto;
    2.                                          ii.    Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.
   3. Tryb udzielania wyjaśnień do oferty.
    1.                                           i.    Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego,
    2.                                          ii.    Osobą uprawnioną do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego jest Paulina Roterman
    3.                                         iii.     Pytania muszą być wysłane na adres e-mail: grafik@zarys.com.pl
 2. VII.         TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
  1. Termin złożenia oferty upływa w dniu 31.10.2017
  2. Oferta może być przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres: grafik@zarys.com.pl
 3. VIII.        INFORMACJE DODATKOWE
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert złożonych w wyniku niniejszego zapytania.
  2. Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podawania przyczyn.
  3. Informacje na temat zakresu działalności firmy Zamawiającego dostępne są na stronie internetowej.

 

 

 

 

03.11.2017

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORU WYKONAWCY

DO ZAPYTANIA 1063374 z dnia 23.10.2017 r.

  

Informujemy, iż wpłynęły 2 oferty w odpowiedzi na w/w zapytanie ofertowe dotyczące realizacji materiałów poligraficznych i gadżetów reklamowych na targi MEDICA 2017.

 

Na wykonawcę usług będących przedmiotem zapytania ofertowego z dnia 23.10.2017 r. została wybrana firma STUDIOKOM z siedzibą w Będzinie, 42-504, przy ul. Bory 79.

Oferta firmy STUDIOKOM spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w w/w zapytaniu ofertowym.

2. Firma Zarys poszukuje wykonawcy stoiska na targi MEDICA

 

Wymagania dotyczące stoiska:

- wymiary stoiska: 5m x 6m, stoisko narożne (strona, gdzie jest 5 metrów jest ważniejsza, tam więcej osób przechodzi)
- kolorystyka: biały i niebieski i kolory z logotypu
- na stoisku musi być dobrze widoczne logo ZARYS w barwach firmowych (logo 3D z liter przestrzennych np. styrodur) - może być to wyższy element na stoisku niż pozostały
- podłoga biała, błyszcząca, podświetlana
- stoisko proste, nowoczesne ale zarazem wyróżniające się z pomysłem, żeby nie był to minimalizm, jakiś element który nas wyróżni na tle innych firm
- miejsce na 2 stojaki na katalogi na stoisku
- 3 gabloty stojące na próbki produktów, półki na produkty na ścianach
- skrzynia lub komoda na próbki naszych produktów
- lada z logo ZARYS – zamykana, w środku półki
- dodatkowo na stoku musi znaleźć się małe zaplecze
- ilość miejsc do siedzenia: 3 stoliki po 3 krzesła i kanapa ze stolikiem
- w tle może być grafika, według naszego projektu
- panel informacyjny Marka Polskiej Gospodarki

Projekty wraz z wyceną proszę przesłać na adres grafik@zarys.com.pl

Do pobrania:

wykrojnik   ( 1.73 MB )


Nasze produkty

Zapoznaj się z naszą ofertą sprzętu medycznego

Nasze produkty więcej

Nasze produkty

Sklep internetowy

Zarys patronem sklepu medycznego

Sklep internetowy więcej

Sklep internetowy

Zarys z Górnikiem

Zarys oficjalnym Partnerem Medycznym Górnika Zabrze

Zarys z Górnikiem więcej

Zarys z Górnikiem

Wszystkie zdjęcia i teksty są własnością firmy ZARYS i są chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć w jakikolwiek sposób.

 • wrp
 • Equimedical
 • Equimedical
Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zdjęć w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
Podstawa prawna: Dz. U. 94 nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 nr 43 poz. 170.