Kontakt - infolinia

ZARYS International Group
sp. z o.o. sp.k.

ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze
Polska

Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe - materiały poligraficzne i gadżety reklamowe

 

Firma Zarys zaprasza do składania ofert w postępowaniu konkurencyjnym

"Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych 
w postaci materiałów poligraficznych oraz gadżetów reklamowych, w związku z udziałem Zamawiającego w targach MEDICA 2018 w Dusseldorfie w Republice Federalnej Niemiec”

Szczegóły na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1138102

 


2. Zapytanie ofertowe - materiały poligraficzne i gadżety reklamowe

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-04-2018

Numer ogłoszenia

1102497

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

a) osobiście w sekretariacie Zamawiającego.
b) pocztą na adres Zamawiającego.
c) mailowo na adres paulina_roterman@zarys.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

paulina_roterman@zarys.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Roterman

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32) 376 07 43, 533-006-228 lub (32) 376 08 01

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie materiałów promocyjno-informacyjnych na targi Africa Health 2018

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy materiałów promocyjno-informacyjnych w związku z udziałem Zamawiającego w targach Africa Health 2018 w roli wystawcy, w ramach procedury konkurencyjności dotyczącej realizacji projektu pn. Promocja produktów firmy Zarys International Group sp. z o.o. sp.k. na wybranych perspektywicznych rynkach eksportowych w ramach poddziałania: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych
w postaci materiałów poligraficznych oraz gadżetów reklamowych, w związku z udziałem Zamawiającego w targach AFRICA HEALTH 2018 w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki, tj.:
- katalogów;
- folderów;
- długopisów;
- wizytówek;
- toreb reklamowych;
- opakowań;
- naklejek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

22462000-6

Nazwa kodu CPV

Materiały reklamowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

22461000-9 - Katalogi
22460000-2 - Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki
22000000-0 - Druki i produkty podobne
79822000-2 - Usługi składu
79822500-7 - Usługi projektów graficznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie nie późniejszym niż do: 2018-05-14.
Realizacja zamówienia rozumiana jest jako dostawa przedmiotu zamówienia pod adres siedziby Zamawiającego przed wyjazdem na targi.
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie przewidział warunku w tym zakresie. Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Posiadanie doświadczenia rozumiane jest przez wykonanie na zlecenie trzech innych firm, co najmniej trzech realizacji, takich jak: wizytówki, katalogi, torby papierowe itp.
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie przewidział warunku w tym zakresie. Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewidział możliwości zmiany umowy. Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym (załącznik nr 2) oraz dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
b) Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy PZP zgodnie z załącznikiem nr 3.
c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeśli ustanowiono pełnomocnika).
d) Oświadczenie w sprawie braku powiązań osobowych i kapitałowych zgodnie z załącznikiem nr 4.
e) Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji usług poligraficznych (przedstawienie wykonanych na zlecenie co najmniej trzech innych firm materiałów poligraficznych - co najmniej trzy realizacje: wizytówka, katalog, torby papierowe, itp.).
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewidział zamówień uzupełniających.
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Kryterium I – cena oferty brutto – maksymalnie 70 punktów
Kryterium II – termin płatności – maksymalnie 30 punktów.

KRYTERIUM I
W kryterium „cena oferty brutto” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Liczba punktów = (najniższa cena oferty brutto/cena oferty ocenianej) x 70
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w kryterium 70 pkt.

KRYTERIUM II
W kryterium „termin płatności” ocena ofert zostanie dokonana przy następujących założeniach:
0 pkt. – płatność od 14 dni do 21 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
10 pkt – płatność od 22 dni do 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
30 pkt - płatność powyżej 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT (maksymalnie do 60 dni).

Oferta najkorzystniejsza (lub oferty jeśli więcej niż jedna oferta zaoferuje najdłuższy z możliwych, przewidzianych w zapytaniu terminów płatności) otrzyma w kryterium 30 pkt.

OCENA OFERTY = Liczba punktów z kryterium I + Liczba punktów z kryterium II
Postępowanie wygrywa oferta najkorzystniejsza - ta, która uzyska największą ilość punktów.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczone podmioty zgodnie z art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie może udzielać zamówienia także podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (beneficjenta) czynności związane  z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

Tytuł projektu

Promocja produktów firmy Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. na wybranych perspektywicznych rynkach eksportowych.

Numer projektu

POIR.03.03.03-24-0029/16-00
Załączniki

Do pobrania:

Załączniki 1-4   ( 490.15 KB )
Załącznik 5   ( 42.81 KB )
Zapytanie ofertowe   ( 331.22 KB )


Nasze produkty

Zapoznaj się z naszą ofertą sprzętu medycznego

Nasze produkty więcej

Nasze produkty

Sklep internetowy

Zarys patronem sklepu medycznego

Sklep internetowy więcej

Sklep internetowy

Zarys z Górnikiem

Zarys oficjalnym Partnerem Medycznym Górnika Zabrze

Zarys z Górnikiem więcej

Zarys z Górnikiem

Wszystkie zdjęcia i teksty są własnością firmy ZARYS i są chronione prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i wykorzystywania zdjęć w jakikolwiek sposób.

  • wrp
  • Equimedical
  • Equimedical