Rodo

Klauzula informacyjna dla klienta

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych:
1. Administratorem danych osobowych Pracowników jest ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zabrzu (41-808) ul. Pod Borem 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000540772, NIP: 648-19-97-718, REGON: 273295877
II. Inspektor danych osobowych:
1. Administrator wyznaczył Zespół ds. ochrony danych osobowych, z którym Pracownik może się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ochrona.danych@zarys. pl;
III. Cele i podstawy przetwarzania:
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1. w celu zawarcia umowy na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. w celu wystawienia i przekazania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, realizując obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO)
IV. Prawo do sprzeciwu:
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Okres przechowywania danych
1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania.
2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, następnie przez okres wskazany przez przepisy podatkowe i rachunkowe. W związku z dochodzeniem roszczeń dane mogą być przechowywane do czasu ich przedawnienia, jednak nie dłużej niż przez 3 lata.
3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora będą przechowywane:
a. do momentu wniesienia sprzeciwu,
b. w przypadku postępowania reklamacyjnego przez okres niezbędny do zamknięcia tego postepowania.
VI. Odbiorcy danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):
1. Kancelaria prawna, przedstawiciele handlowi, firmy kurierskie, Poczta Polska, banki, internetowe systemy płatności, podmioty świadczące usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3. prawo do usunięcia danych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
1. Nie podejmujemy decyzji zautomatyzowanych.
X. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Ochrona Danych Osobowych - Informacja dla Pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych Pracowników jest ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zabrzu (41-808) ul. Pod Borem 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000540772, NIP: 648-19-97-718, REGON: 273295877;
2. Administrator wyznaczył Zespół ds. ochrony danych osobowych, z którym Pracownik może się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ochrona.danych@zarys.pl;
3. Administrator będzie przetwarzał dane Pracownika w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Pracownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Pracownik ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Dane osobowe Pracownika będą przechowywane przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją;
2. Pracownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy ochrona.danych@zarys.pl;
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy o pracę;
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe Pracownika..

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Ochrona Danych Osobowych - Informacja dla byłych Pracowników

1. Administratorem danych osobowych Pracowników jest ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zabrzu (41-808) ul. Pod Borem 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000540772, NIP: 648-19-97-718, REGON: 273295877; dalej: Administrator.
2. Administrator wyznaczył Zespół ds. ochrony danych osobowych, z którym Pracownik może się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ochrona.danych@zarys.pl.
3. Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zrealizowania obowiązków Administratora jako pracodawcy w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem, a także dla zrealizowania obowiązków Administratora jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS – art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO.
4. W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pana/Pani dane mogą być przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń - jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO; art. 9 ust. 2 lit. F RODO).
5. Podanie przez Pana/Panią danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych.
6. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Pracownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
8. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub graniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.tonino lamborghini watch replica iced out breitling replica
10. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).replica watches swiss fake omega watches

Klauzula informacyjna dotycząca zgody na przetwarzanie danych kontaktowych przy realizacji zamówienia

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych:
1. Administratorem danych osobowych Pracowników jest ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zabrzu (41-808) ul. Pod Borem 18, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000540772, NIP: 648-19-97-718, REGON: 273295877
II. Inspektor danych osobowych:
1. Administrator wyznaczył Zespół ds. ochrony danych osobowych, z którym Pracownik może się kontaktować w sprawach przetwarzania swoich danych osobowych:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej: ochrona.danych@zarys. pl;
III. Adres: ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze;
IV. Cele i podstawy przetwarzania:
1. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało utrudnieniem dostawy towaru.
V. Odbiorcy danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):
1. Dane z zebrane na bazie zgody są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Spółki związanym z realizacją dostawy, firmami kurierskimi z którymi Spółka współpracuje. , kancelaria prawna, Poczta Polska, podmioty świadczące usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe), podmioty upoważnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
VI. Okres przechowywania danych
1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy lub do momentu wycofania zgody. Po tym okresie dane zebrane na bazie zgody zostaną usunięte.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3. prawo do usunięcia danych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
1. Nie podejmujemy decyzji zautomatyzowanych.
IX. Przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
X. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej